องุนดำ (พันธุ์โครงการหลวง)

องุนดำ (พันธุ์โครงการหลวง)


องุนดำไร้เมล็ดรสชาดหวานอมเปรี้ยว 

ปลูกในเรือนปิดป้องกันแมลง ปลอดภัยไร้สารฆ่าแมลง 

สามารถเดินชมและถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย


Visitors: 85,715